Podmienky ochrany osobných údajov

Poslal: 28.05. 2018 17:52:08 (1378 čitatelov)

I Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Ing. Miloš Vymazal, IČ 644320904, Jevišovice 314, 371 53 Jevišovice (ďalej len: "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú uvedené pod týmto textom.
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov, t. j. fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len "Plnenie zmluvy"), - oprávnený záujem správcu pre prevádzku webových stránok podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len "Oprávnený záujem"), - Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "Súhlas").
2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

III. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov
Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvyVybavenie objednávky a odpoveď na dopyt Osobné údaje klientov (meno a adresa, kontakt)E-mailová komunikácia, kontaktný formulárSubdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, tlačené dokumenty
Oprávnený záujemSpráva užívateľov a priamy marketingE-mail, ip adresa, užívateľské meno, meno a priezvisko a ďalšie nepovinné údaje, ktoré používatelia dobrovoľne poskytnúRegistračný formulár a stránky s profilom užívateľaWebové stránky prevádzkovateľa
SúhlasZaslání výhry aktivním uživatelůmMeno a adresaE-mailSponzori súťaží

IV. Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiska dát a súborov a analytických nástrojov.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Vyplnením registrácie potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Články: podmienky ochrany

03.05. 2015
15.88 kB čitatelov
Galanthus nivalis – snežienka jarná
01.06. 2018
1.22 kB čitatelov
Prevádzkové podmienky
22.10. 2013
11.14 kB čitatelov
Záhrada a životné prostredie