Prevádzkové podmienky

Poslal: 01.06. 2018 12:54:09 (1232 čitatelov)

Úvodné ustanovenie Nasledujúce prevádzkové podmienky (ďalej len "PP") upravujú podmienky používania internetových stránok www.garten.cz (www.profizahrada.cz, www.about-garden.com, www.zahrada-cs.com, www.zahrada-sk.com, www.garden-en.com, www.garten-de.com, www.ogrod-pl.com) (ďalej len "Garten.cz") tretími osobami (ďalej len "Čitatelia"). Majiteľom a prevádzkovateľom Garten.cz je Ing. Miloš Vymazal (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Autorské práva a ochranné známky
Akékoľvek použitie Garten.cz alebo len časti Garten.cz, ktoré je iné než pre osobnú potrebu, a to najmä ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či rozmnožovania, je možné len s písomným súhlasom Prevádzkovateľa. V týchto prípadoch bude Garten.cz vždy uvedený ako zdroj. Tento odkaz na zdroj musí byť priamy, t. j. bez presmerovania. Bez vyššie uvedeného súhlasu a zároveň uvedenia zdroja nie je povolená akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu zverejneného na Garten.cz, a to aj šírenie prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, vrátane zahrnutia týchto materiálov alebo ich časti do rámcov či prekopírovanie do vnútropodnikovej alebo inej privátnej siete, vrátane uchovávania v akýchkoľvek databázach. Sú zakázané všetky zásahy do technického alebo vecného charakteru Garten.cz. Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Garten.cz.

Názvy produktov, programových produktov, firiem a pod. použité na Garten.cz môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Nositeľom autorských práv sú autori textov a fotografií.

Obsah stránok
Všetok obsah Garten.cz má iba informatívny charakter. Obsah Garten.cz je získavaný zo zdrojov, ktoré prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Garten.cz.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Každý Čitateľ navštevuje Garten.cz na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Garten.cz. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním Garten.cz, za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na Garten.cz. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek právnych predpisov a práv tretích osôb akýmkoľvek Čitateľom, príp. treťou osobou.

Odkazy a prepojenia s inými www stránkami
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah www stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Garten.cz, ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah www stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na Garten.cz, ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.

Ochrana dát a osobných údajov
Prevádzkovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré mu Čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú (najmä pri registrácii užívateľov). Dobrovoľným poskytnutím ďalších osobných údajov dávajú Čitatelia súhlas na to, aby Prevádzkovateľ s poskytnutými údajmi nakladal v rozsahu nevyhnutnom k ​​riadnemu prevádzkovaniu internetových stránok, vrátane sprístupňovania ich obsahu verejnosti alebo jeho poskytovania iným osobám, správ a archivácie článkov a názorov k nim, a to na celú dobu takejto činnosti Garten.cz. Registrácia užívateľov je dobrovoľná. Užívateľom vložené dáta môžu byť na stránke užívateľa Garten.cz v závislosti na druhu užívateľa čiastočne zverejnené. Kompletne zadané údaje sa zverejňujú na stránke užívateľa Garten.cz iba u autorov článkov, s ktorými je táto stránka odsúhlasená pri prvom vložení článku. Užívatelia môžu sami kedykoľvek vykonať zrušenie tejto svojej dobrovoľnej registrácie, prípadne môžu písomne ​​požiadať o zmenu údajov alebo zrušenie celej registrácie priamo Prevádzkovateľa.

Ďalšie podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ochrana osobných údajov

Pri vstupe na Garten.cz automaticky sledujeme a ukladáme informácie technického charakteru, ktoré nám umožňujú vytvárať, sledovať a hodnotiť štatistiku návštevnosti. Technickými informáciami rozumieme IP adresu návštevníka, denný počet prístupu návštevníkov, dĺžku ich zotrvania na jednotlivých stránkach a ďalšie. K tomuto sledovaniu využívame službu Google Analytics a Toplist.cz.

Tieto webové stránky používajú súbory cookie. "Cookies" sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadača súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na Garten.cz dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobraziť.

Web je financovaný predovšetkým z reklamy. Z týchto dôvodov sú vkladané do stránok reklamné prvky, ktorých presný obsah nemôžeme bohužiaľ priamo ovplyvniť. Jedná sa napr. o Google Adsense, Zoznam Sklik, CJ.com, Heureka.cz, Digitalad.cz a radu ďalších.

Elektronická komunikácia
Pri elektronickej komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) nie sú informácie obsiahnuté v správe kódované. Z tohto dôvodu odporúčame Čitateľom, aby prostredníctvom elektronickej pošty neposielali žiadne informácie, ktoré považujú za osobné, dôverné, poprípade ktoré sú chránené v súlade s právnymi predpismi alebo na ktorých utajení majú záujem.

Platnosť a účinnosť
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú PP platné a účinné dňom ich prvotného uverejnenia na Garten.cz

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto PP kedykoľvek zmeniť.
10 nejnovějších článků v tomto tématu
28.05. 2018
1.40 kB čitatelov
Podmienky ochrany osobných údajov
I Základné ustanovenia 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
09.11. 2014
10.68 kB čitatelov
Balkón - aby nebol smutný
November je známy svojim pochmúrnym časom, hmlistými ránami, skorými večermi, chladom a dňom takmer bez slnka. Aj človek je ovplyvňovaný počasím a jeho nálada klesá s nedostatkom slnečných