Rastliny: Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (1)

Poslal: 01.03. 2009 11:09:49 (28251 čitatelov)

Škrupinoviny zahŕňajú niekoľko ovocných druhov rôzneho botanického zaradenia, a tým i vlastností – morfologických aj biologických. Spoločným znakom však je, že semená, ktoré sú konzumnou časťou, sú obalené viac alebo menej tvrdým, zdrevnateným obalom - škrupinou. Semená obsahujú malý podiel vody a veľký podiel tukov, ktoré majú priaznivé zloženie z hľadiska zastúpenia jednotlivých mastných kyselín (vysoký podiel nenasýtených mastných kyselín) a spôsobujú vysokú energetickú hodnotu tejto skupiny ovocia. Okrem toho je v porovnaní s inými druhmi ovocia vyšší obsah bielkovín, vitamínov skupiny B, kým obsah vitamínu C je nevýznamný. K škrupinovinám zaraďujeme orech kráľovský, mandľu a liesku, podľa niektorých triedení do tejto skupiny patrí i gaštan jedlý, ktorý však možno zaradiť i do skupiny menej pestovaného ovocia.

Juglans regia - orech kráľovský (KOHAPLANT)

Výber stanovišťa
Jednotlivé druhy škrupinovín majú odlišné nároky na stanovište, čo súvisí s ich miestami pôvodu, avšak napríklad rozšírenie orecha kráľovského v rôznych oblastiach Slovenska ukazuje, že pestovanie je možné aj v oblastiach s inými podmienkami, ako sú optimálne. Orech kráľovský pochádza z oblastí, ktoré majú južnejšiu zemepisnú šírku a sú charakteristické kontinentálnou klímou s teplotne výrazne odlíšenými obdobiami vegetácie a vegetačného pokoja a pomerne rýchlymi prechodmi medzi týmito obdobiami. V našich podmienkach sa za optimálne pre jeho pestovanie považujú polohy v kukuričnej výrobnej oblasti až teplejšie stanovištia v repárskej výrobnej oblasti.
V nedávnej minulosti sa orechy často vysádzali popri cestách. Z hľadiska vybraných charakteristík sú to stanovištia do nadmorskej výšky 300, na chránených lokalitách do 350 m, s priemernou ročnou teplotou nad 8,0 °C a ročnou sumou zrážok 550 až 700 mm. Dôležité je i v nižších polohách vyberať lokality s dlhým vegetačným obdobím, čo najmenej ohrozované neskorými jarnými mrazmi – nevhodné sú z tohto dôvodu terénne jamy, uzavreté údolia a lokality obkolesené terénnymi prekážkami, naopak ideálne sú mierne svahovité pozemky, chránené pred studenými vetrami a plošiny vyvýšené nad okolitým terénom. Orech patrí k drevinám pomerne náročným na svetlo, preto ho nevysádzame tam, kde je pozemok zatienený alebo v polotieni. Je síce schopný rásť aj v zápoji stromov, keďže je lesnou drevinou, avšak v takom prípade dochádza k zmene habitu stromu, zatienené konáre zle vyzrievajú a v zime zamŕzajú, rast a rodivosť sa presúvajú do osvetlených partií stromu, čím dochádza k poklesu produkcie. Z hľadiska nárokov na pôdu najviac vyhovujú orechu kráľovskému stredne ťažké pôdy so stredným obsahom vápnika a dostatkom humusu (nad 1,5 až 2,0 %), môže sa však pestovať aj na hlinito-piesočnatých pôdach za predpokladu vyššieho úhrnu zrážok, alebo i na ťažších pôdach s hlbšou hladinou podpovrchovej vody. Tá by nemala siahať vyššie ako 2,0 m pod povrch pôdy. Orech žiada tiež väčšiu hĺbku pôdneho profilu ako bežné ovocné druhy, keďže hlavná masa koreňov sa nachádza v hĺbke 0,25 až 0,85 m a jednotlivé korene siahajú ešte hlbšie.

V prípade všetkých škrupinovín sa neodporúča pestovanie v tesnej blízkosti lesných porastov, nakoľko v takom prípade dochádza k stratám na úrode, ktoré spôsobujú veveričky, plchy a vtáky.

Opeľovacie pomery
Orech kráľovský patrí medzi rastliny jednodomé – má kvety oddeleného pohlavia, ktoré sa vyskytujú na rôznych miestach na rovnakej rastline (samičie vo zväzočkoch na vrcholoch letorastov vyrastajúcich z hornej časti výhonkov (v terminálnej i laterálnej pozícii), samčie usporiadané v jahňadách) a - vetrom opelivé. Kvety spravidla začínajú kvitnúť v rôznom čase a podľa postupnosti kvitnutia sa delia odrody orecha na proterandrické (samčie kvety kvitnú skôr ako samičie) alebo protogynické (samičie kvety kvitnú skôr ako samčie). Rôznym termínom kvitnutia samčích a samičích kvetov sa orech bráni samoopeleniu. Preto odrody orecha kráľovského spravidla vyžadujú opelenie peľom inej odrody.

Predvýsadbová príprava pôdy
Škrupinoviny sa u nás spravidla považujú za ovocné dreviny, ktoré sú menej náročné na prípravu pôdy, napriek tomu však nesmieme zanedbávať pri príprave pôdy niektoré všeobecne platné zásady – doplnenie živín, prevzdušnenie pôdy, odburinenie, urovnanie povrchu pôdy. V nedôsledne pripravenej pôde je rast po vysadení spočiatku pomalší a dochádza k oddialeniu rodivosti. Príprava pôdy sa podobne ako v prípade iných ovocných druhov začína 2 až 3 roky pred výsadbou stromov. V tomto období sa sústredíme predovšetkým na likvidáciu trvácich burín a zníženie zaburinenosti jednoročnými burinami, doplnenie obsahu živín na úroveň dobrej zásoby, úpravu pH, ak je to nevyhnutné, obohatenie pôdy o humus, rozšírenie druhového spektra mikrobiálnych spoločenstiev, obnovu dobrej štruktúry pôdy a jej prevzdušnenie. Pritom je rozdielny prístup pri mandli a orechu, ktoré korenia hlboko a v priebehu predvýsadbovej prípravy má pre ne hlboká príprava pôdy opodstatnenie a pri pravokorennej lieske, ktorá má do šírky rozložený plytší koreňový systém, a tak pre ňu stačí kvalitná príprava pôdy s doplnením živín a hlbokou orbou podobne, ako sa používa pod náročnejšie zeleniny.

Pri likvidácii burín sa využívajú agrotechnické opatrenia - ošetrovanie pôdy a výsev plodín potláčajúcich buriny a kombinácia týchto opatrení s použitím herbicídov. Potlačenie burín umožňujú najmä husto siate plodiny ako obilniny, strukovinovoobilné miešanky, niektoré strukoviny a pod. Buriny sa ničia s prihliadnutím na ich druhové spektrum rôznymi herbicídmi, napríklad na báze MCPA (Aminex, Agripur,...) alebo 2,4-D (Mustang, Weedmaster, ...). Na odstránenie trvácich burín (pýr a iné) sa používajú herbicídy na báze glyfosátu (Glyphos, Kaput, Roundup, ...), ktoré sa aplikujú na buriny s dobre vyvinutou listovou plochou a porast sa ponechá bez ďalších zásahov približne mesiac, kým rastliny neodumrú.

Konkrétny postup pri príprave pôdy závisí od výsledkov komplexného agrochemického rozboru pôdy, vlastností pôdy a je ovplyvnený požiadavkami druhu škrupinového ovocia, ktorý plánujeme pestovať. V rokoch pred výsadbou sa na pozemku pestuje širšie spektrum plodín, čím sa zabezpečuje i doplnenie ľahko rozložiteľného humusu do pôdy, presun živín koreňmi rastlín po profile pôdy, prevzdušnenie pôdy.

Počas predvýsadbovej prípravy pôdy realizujeme zásobné hnojenie základnými živinami na úroveň dobrej zásoby. Na každý chýbajúci miligram živiny sa dodáva 30 kg P2O5 a K2O na hektár, avšak celková dávka na hektár by nemala prekročiť 450 kg P2O5 a 750 kg K2O na hektár. Vhodné je použitie hnojív obsahujúcich mikroelementy.

Minerálne hnojivá sa odporúča zapracovať do pôdy veľmi hlbokou (rigolačnou) orbou do hĺbky 0,6 m (polovica celkovej dávky) a následne stredne hlbokou orbou (druhá polovica dávky), pričom spolu s druhou polovicou dávky sa aplikujú organické hnojivá - maštaľný hnoj, prípadne kompost v dávke 50 až 60 t.ha-1 (0,5 – 0,6 t na ár), kompost vo vyššej dávke. Na pôdach so skeletovitým podložím sa rigolačná orba neodporúča a vzhľadom na väčší spon pri výsadbe orecha kráľovského treba zvážiť, najmä na kvalitných, dobre obrábaných pôdach, efektívnosť celoplošného rigolovania v porovnaní s prípravou pôdy v jamách s rozmermi 1,0 x 1,0 m. Orech spočiatku rastie slabšie, avšak po zakorenení rast zosilnie a korene sú schopné získavať živiny z pomerne veľkého objemu pôdy. Pôdu pri tejto alternatíve zlepšujeme prevrstvením a vyhnojením organickými a minerálnymi hnojivami, a to premiešaním ornice, ktorú dávame na dno jamy so superfosfátom a síranom draselným v množstve 1,0 až 1,5 kg. Na ňu navrstvíme kvalitnú ornicu, tak, aby korene vysádzaného stromčeka neprišli pri vysadení do priameho kontaktu s hnojivom. V prípade potreby upravíme pH pôdy prídavkom vápna, radšej však na celej ploche ako len v jame. Pôdu v jame však treba tiež pripravovať s predstihom, podobne, ako sa to robí pri rigolačnej orbe, aby uľahla a živiny sa rozmiestnili po profile.

Výsadbový materiál
Vzhľadom na to, že orechy sa pestujú v menšom rozsahu ako iné druhy veľkého ovocia, výsadbový materiál sa vyrába v menšom množstve a jeho výber v škôlkach a gardencentrách je menší. Preto treba jeho výberu venovať veľkú pozornosť.

Orechy sa predávajú bez koreňového balu, výsadbový materiál v prípade orecha je spravidla hrotiak. Orech kráľovský sa v minulosti rozmnožoval generatívne, avšak takýto materiál nezaručuje dobrú kvalitu plodov a rodivosť, neskoro vstupuje do rodivosti, a tak na výsadbu využijeme iba stromčeky naštepené na semenáči orecha. Semenáč orecha vytvára pomerne silný kolovitý koreň, ktorý sa pri vyberaní z pôdy poškodí a stromček po vysadení na trvalé stanovište rastie pomaly, preto si všímame kvalitu koreňového systému a uprednostníme stromčeky s čo najväčším množstvom koreňov. Výhonok ušľachtilého kultivaru musí byť pevný, dostatočne dlhý a rovný, dobre prirastený.

Výsadbový materiál má byť riadne označený, bez príznakov napadnutia chorobami a škodcami, s nezvraštenou lesklou kôrou, ktorá by signalizovala stratu vody. Stromčeky na predajnom mieste by mali mať korene založené vo vlhkom substráte (piliny, rašelina, piesok), aby sa zabránilo vysychaniu koreňov a celej rastliny.

Spon výsadby
Orech kráľovský je vzrastný strom, čomu sa prispôsobuje i používaný spon výsadby. V minulosti, keď sa pestovali generatívne rozmnožované orechy, používali sa širšie spony, a to 10,0 – 12,0 x 10,0 – 12,0 m. Štepené orechy sa vysádzajú na menšie vzdialenosti, v štvorcovej alebo obdĺžnikovej schéme a spone 8,0 – 10,0 x 8,0 – 10,0 m, pričom pri slabšie rastúcich odrodách sa môžu vzdialenosti v radoch zahustiť až do 6,0 m.

Termín výsadby
Vhodným termínom na výsadbu orecha kráľovského je jar, nakoľko pučí neskôr a teplá pôda v tomto období umožňuje rast koreňov a čiastočne zakorenenie do pučania. Jeseň je na vysádzanie orecha menej vhodná.

Technika výsadby
Stromčeky sa vysádzajú spravidla klasickým spôsobom – ručne, do vopred vykopaných jám, ktoré sa v dobre pripravenej pôde kopú tesne pred výsadbou, aby pôda zbytočne nevysychala a iba také veľké, aby sa do nich zmestili korene sadených stromčekov. Vysádzame na urovnaný a vopre rozmeraný pozemok. Orech spravidla nepotrebuje kolík na vyväzovanie, vzhľadom na pomerne veľkú hrúbku výhonkov. Na koreňoch bezprostredne pred vysadením obnovíme rezné rany odstránením zaschnutých a inak poškodených častí koreňov po zdravé drevo. Stromček umiestnime v jame tak, aby po uľahnutí zeminy bol rovnako hlboko, prípadne o niekoľko cm hlbšie, ako bol v škôlke, musíme však pamätať na to, že miesto štepenia musí zostať nad povrchom pôdy (aspoň 50 mm, na svahoch až 100 – 150 mm). Pri zasýpaní koreňov stromčekom občas potrasieme, aby sa zemina dostala do priestorov medzi koreňmi a nakoniec zeminu ku koreňom prišliapneme a stromček zavlažíme (10 l vody ku každému stromčeku). Pokiaľ sadíme na jeseň, pre ochranu stromčeka proti mrazu a proti vysychaniu v zime sa odporúča nahrnúť ku kmieniku kopček pôdy do výšky 0,3 až 0,5 m. V suchších oblastiach a predovšetkým pri jarnom termíne výsadby možno odporučiť vytvorenie kruhovej „misy“ na zálievku s priemerom približne 0,8 až 1,0 m nahrnutím valu zeminy s výškou približne 0,1 m po obvode misy, ktorú ponecháme okolo stromu počas prvej vegetácie.

Ak stromčeky javia príznaky straty vody (zvraštená, matná kôra), treba ich pred výsadbou po dobu jedného dňa ponoriť do vody tak, aby vodu mohla nasávať čo najväčšia plocha povrchu stromčeka.

Výsadba za pomoci strojov pripadá do úvahy pri budovaní väčších výsadieb škrupinovín, ktoré sú však v našich podmienkach v súčasnosti pomerne zriedkavé. Pri výsadbe strojom sa jamy dopredu nekopú, nakoľko stroj vyoráva brázdu, do ktorej sa stromčeky (kríky) vkladajú na vzdialenosti určené sponom a strojom sú ich korene bezprostredne po uložení zahŕňané. Pôda musí byť dobre pripravená a povrch urovnaný, aby sa zabezpečilo dodržanie rovných radov a sponu výsadby. Závlaha je potrebná podobne ako pri ručnom sadení.

Oporné konštrukcie
Budovanie opôr nie sú potrebné, nakoľko orechy tvoria konáre primerane pevné s ohľadom na vlastnú hmotnosť i hmotnosť úrody. Nepestujú sa ani v umelých tvaroch, takže opora nie je nevyhnutná ani v ďalšom období pestovania.

Obrábanie pôdy
Koreňová sústava orecha je schopná pomerne dobre prenikať horizontmi pôdy a zasahuje do pomerne veľkej hĺbky, čo podmieňuje schopnosť týchto druhov čerpať vodu a živiny aj z hlbších vrstiev pôdy na jednej strane a relatívne nižšiu vnímavosť na spôsob ošetrovania pôdy vrátane hnojenia a závlahy. Všeobecne však reakcia na agrotechniku vyjadrená úrodou je nižšia ako napríklad v prípade kôstkovín.

Obrábanie pôdy má zabezpečiť rýchly rast a vývin stromov po vysadení, čo je pri druhoch škrupinového ovocia dôležité aj preto, lebo rodivosť týchto druhov nastupuje neskôr ako pri iných ovocných druhoch. Ďalšími úlohami je zabezpečenie dobrého vlahového, živinového a teplotného režimu pôdy, dostatku vzduchu pre dýchanie koreňov a procesy prebiehajúce v pôde.

V prvých rokoch po vysadení sa pre dobré zakorenenie a minimalizáciu konkurencie týkajúcej sa vody a živín odporúča využitie čierneho úhoru, udržiavaného mechanickou kultiváciou – plytká orba na jeseň po opadnutí listov (maximálne 0,15 až 0,2 m, v neskorších rokoch plytšie), na jar po obschnutí pôdy smykovanie pôdy alebo kultivátorovanie, diskovanie, ktoré sa uplatňujú aj v ďalšom období na rozrušovanie prísušku po dažďoch a na likvidáciu burín. Kyprenie počas vegetácie nemá presahovať hĺbku 5 až 7 cm, aby sa nestrácala vlaha. Pri jesennej orbe zapracujeme do pôdy podľa potreby organické a priemyselné hnojivá.

Vzhľadom na väčšiu vzdialenosť rastlín sa medziradia môžu pomerne dlho využívať na pestovanie úžitkových rastlín, predovšetkým zeleniny. Pestovanie podplodín je jednoduchšie ako pri iných druhoch ovocných drevín, pretože orechy trpia menej škodcami a chorobami ako iné druhy, frekvencia a dĺžka obdobia, keď sa aplikujú pesticídy sú nižšie, a tak je podstatne nižšie i nebezpečenstvo kontaminácie zelenín rezíduami pesticídov v období zberu. Na pestovanie sú vhodné predovšetkým strukoviny, cibuľové zeleniny, dajú sa pestovať i niektoré koreňové zeleniny, hlúboviny, prípadne jahody a ďalšie plodiny. Vyhýbame sa plodinám veľmi náročným na vodu a živiny, rastlinám majúcim väčší vzrast a trvácim rastlinám. Vhodné sú aj plodiny hnojené maštaľným hnojom. Nadzemnú i podzemnú časť rastlín pestovaných medzi stromami, podobne ako hmotu vytvorenú burinami, ktoré však nesmieme nechať vytvoriť semená, využijeme ako zdroj ľahko rozložiteľnej organickej hmoty, a tým ju zapojíme do kolobehu živín. V neskoršom veku stromov, v súlade s tým, ako ich koruny zatieňujú pôdu, je pestovanie podplodín obmedzené na užší pás pôdy medzi stromami a neskôr prakticky znemožnené. Taktiež v intenzívnych výsadbách sa pestovanie podplodín z prevádzkových dôvodov nepoužíva.

Kosené zatrávnenie používané pri iných druhoch ovocných drevín je teoreticky použiteľné, avšak prakticky, keďže plody sa zberajú z povrchu pôdy a trávnik by zber sťažoval a spôsoboval straty na úrode, sa nepoužíva. Rastlinný pokryv tiež vytvára podmienky pre väčší výskyt hlodavcov, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo strát na úrode. Pôda sa v období rodivosti preto spravidla ošetruje systémom čierneho úhoru, avšak pokiaľ sú stromy vysadené na svahovitom pozemku a hrozí nebezpečenstvo erózie, môže sa pôda chrániť porastom rastlín na zelené hnojenie, ktoré sa vysievajú po odkvitnutí stromov alebo po ukončení periódy intenzívneho rastu letorastov a po pokosení a rozdrvení vytvorenej zelenej hmoty sa zapracuje do pôdy v dostatočnom predstihu pred zberom, tak, aby zvyšky nezostali na povrchu pôdy a pôda nezostala hrudovitá. Podobne poslúžia i jednoročné buriny, ktoré by mali byť pred zberom plodov zlikvidované, aby sa plody dali pozberať s čo najmenšími stratami.

Herbicídny úhor, ktorého princípom je udržiavanie bezburinového povrchu pôdy za pomoci herbicídov možno použiť tiež, pokiaľ medzi stromami nechceme pestovať iné plodiny. Použiť sa môžu prípravky na báze MCPA, glufozinátu, glyfozátu a iné. Mulčovanie sa ako agrotechnický systém v sadoch škrupinovín nepoužíva.
Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice
www.kohaplant.sk

Články: juglans regia

09.03. 2009
19.38 kB čitatelov
Juglans regia 'Alsószentiványi 117' - orech kráľovský
03.03. 2009
32.44 kB čitatelov
Juglans regia 'Milotai 10' - orech kráľovský
09.11. 2014
11.70 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský
03.03. 2009
45.18 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (2)
Atlas / Stromy listnaté opadavé
04.05. 2018
1.25 kB čitatelov
Buk lesný - Fagus sylvatica
04.05. 2018
914 čitatelov
Topoľ osika - Populus tremula
04.05. 2018
839 čitatelov
Lipa - Tilia
04.05. 2018
1.29 kB čitatelov
Hrab obyčajný - Carpinus betulus
30.04. 2018
698 čitatelov
Orgován obyčajný - Syringa vulgaris
30.12. 2016
1.03 kB čitatelov
Množenie rastlín
15.03. 2014
57.28 kB čitatelov
Jedlý gaštan
08.07. 2012
42.60 kB čitatelov
Javor - choroba
26.08. 2011
29.65 kB čitatelov
Katalpa - určení stromu
01.03. 2009
17.79 kB čitatelov
Orech kráľovský - štepenie