Rastliny: Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (2)

Poslal: 03.03. 2009 19:28:16 (42443 čitatelov)

Výživa a hnojenie
Orechy patria k ovocným druhom, pri ktorých podiel hospodárskej úrody na celkovej biomase vytvorenej v priebehu roka je nižší ako pri iných ovocných rastlinách, čo spolu s hlbším zakoreňovaním a schopnosťou prijímať živiny z rôznych vrstiev pôdy znamená, že v kvalitnej pôde nereagujú na aplikáciu hnojív výrazným zvýšením úrody. Preto sa ich hnojeniu tradične nevenuje v našich podmienkach veľká pozornosť. Význam má preto predovšetkým predvýsadbové zásobenie pôdy živinami. Aplikované živiny v dobrých podmienkach zabezpečujú potrebu orechov po dlhé obdobie, niekedy i počas celého trvania výsadby. Potreba živín sa môže objaviť na extrémnejších stanovištiach a v takom prípade živiny dopĺňame podľa aktuálnej potreby, buď plošne, alebo injektážou vo vodnom roztoku, aby sa dostali do väčších hĺbok, aplikácia na list je kvôli vzrastnosti orechov nereálna.

Juglans regia 'Chandler' - orech kráľovský (KOHAPLANT)

Juglans regia 'Lara' - orech kráľovský (KOHAPLANT)

Pri aplikácii udržiavacieho hnojenia sa pre orechy pri vyváženej hladine živín v pôde odporúča pomer živín v aplikovanej dávke N:P:K 1,5:1,0:2,0, konkrétne pre mladé výsadby do 60 kg N, 40 kg P (P2O5) a 80 kg K (K20) na hektár ročne, pre výsadby v plnej rodivosti do 120 kg N, 80 kg P a 160 kg K na hektár za rok. Dusíkom hnojíme buď delenou dávkou (polovicu na jeseň a polovicu začiatkom jari), alebo výhodnejšie jednorazovo celou dávkou na začiatku vegetácie. V pôdach chudobnejších na vápnik môže byť potrebné doplnenie vápnika tak, aby sa pH pôdy upravilo na neutrálnu úroveň (okolo 7,0). Od dávok určených podľa tabuľky sa odvíjajú dávky ďalších živín. Zásobenosť rastlín dusíkom naznačuje aj sila ich rastu. V prípade dlhých prírastov a intenzívne zelenej farby olistenia, odtieňa primeraného pre daný druh ovocnej dreviny, je dusíka v pôde dostatok a hnojenie nebýva potrebné.

Potrebu hnojenia jednotlivými živinami možno určiť i na základe výsledkov listovej analýzy.

Okrem dopĺňania živín priemyselnými hnojivami sa odporúča približne raz za 3 roky doplnenie organickej hmoty pôde organickými hnojivami (maštaľný hnoj alebo kompost) v dávke 15 až 20 t.ha-1 (1,5 – 2,0 kg.m-2), ktoré sa aplikujú po opadnutí listov na jeseň a zapracujú sa do pôdy stredne hlbokou orbou. Pritom treba pamätať na to, že touto dávkou organických hnojív dopĺňame do pôdy i živiny.

Zavlažovanie orechov
Orechy sa považujú za ovocné dreviny, schopné čerpať vodu z väčších hĺbok. Preto trpia suchom iba zriedkavo a v našich podmienkach sa nezavlažujú. Výnimkou je prvý rok po vysadení, keď sa odporúča podľa potreby zavlažiť rastliny dávkami 10 až 15 l vody na rastlinu, v období intenzívneho rastu i viac, čím sa zlepšia podmienky pre zakoreňovanie a urýchli sa vývoj rastliny.

Rez a tvarovanie
K charakteristickým znakom orecha, ktoré treba zohľadňovať pri reze, patrí:
pomalší rast v prvom až druhom roku po vysadení, neskôr silný rast tvorba redších korún bez potreby usmerňovania rezom postupná strata apikálnej dominancie v dôsledku sklonu k amfitonickému rozkonárovaniu vzpriamených konárov (predlžujúci výhonok býva niekedy kratší ako bočné vyrastajúce pod ním) hypotonický spôsob rozkonárovania bočných konárov (silnejšie dcérske konáre vyrastajú na spodnej strane materských konárov) citlivosť na veľké rany urobené v predjarí a začiatkom vegetácie - tieto sa pomalšie uzatvárajú a strom intenzívne slzí pozvoľný nástup rodivosti a jej sústredenie v obvodových partiách koruny.

Rez sa sústreďuje na obdobie bezprostredne po vysadení, keď je treba vytvoriť rovnováhu medzi podzemnou a nadzemnou časťou stromčeka, keďže pri vyberaní z pôdy v škôlke dochádza k poškodeniu koreňa a stromčeky s veľkou nadzemnou časťou ponechané bez rezu reagujú veľmi slabým rastom v prvých rokoch po vysadení, v ďalšom období sa robí výchovný rez na založenie vyváženej koruny s rozložením kostrových konárov tak, aby dobre využili priestor. Po 3 rokoch od vysadenia pravidelný rez končí a ďalší rez sa obmedzuje iba na odstraňovanie poškodených a zaschnutých konárov, v prípade hustých korún sa robí mierny presvetľovací rez (do dreva starého 3 až 4 roky), čím sa do určitej miery rozširuje zóna plodnosti z obvodu o niečo hlbšie do koruny. Na termín rezu sú rôzne názory, podľa niektorých sa má rezať iba v auguste, prípadne niekoľko týždňov pred pučaním, iné názory pripúšťajú i rez krátko po vypučaní v období kedy mladé letorasty dosahujú dĺžku cca 10 cm.

Veľké rany (napríklad pri zmladzovaní a hlbšom prerezávaní koruny), spôsobené rezom v bežnom termíne, ako sa režú iné stromy, pomerne silno a dlho slzia, preto sa takýto rez odporúča vykonať 4 až 5 týždňov pred pučaním, za bezmrazového dňa a ranu po reze ošetriť zatretím. V rokoch, keď nie je úroda, napríklad ak boli stromy poškodené neskorými jarnými mrazmi, sa môže presvetľovací rez vykonať v auguste. Bežný rez pri tvarovaní koruny, pri ktorom zasahujeme iba do ročného až dvojročného dreva, možno realizovať krátko po vypučaní.

Vysokokmeň s voľne rastúcou korunou
Spon výsadby - 10,0 x 8,0 - 10,0 m
Výsadbový materiál – jednoročný hrotiak

Podpníky - semenáč orecha kráľovského, prípadne orecha čierneho, v súčasnosti sa vysádzajú iba štepené orechy.
Opora - nie je nutná.

Pestovateľský tvar má voľne rastúcu korunu so stredníkom a 3 až 4 kostrovými konármi v prvom poschodí, ďalšie poschodie sa zakladá samovoľne, bez zásahu pestovateľa a stredník stráca dominanciu.

Tvarovanie a rez tvaru

Počas prvej vegetácie ponecháme iba letorast predlžujúci základ stredníka (ak bol stromček nižší), alebo predlžujúci letorast stredníka a bočné letorasty, z ktorých budeme formovať kostrové konáre, ostatné čo najskôr vylomíme.

V ďalšom roku na jar, ak bol rast dostatočne silný (prírastky aspoň 0,5 m dlhé), nemusíme skracovať alebo rez obmedzíme iba na zrezanie bočných výhonkov do jednej roviny a stredník skrátime vo výške približne 0,2 m nad touto rovinou. Ak boli prírastky slabé v dôsledku narušenej rovnováhy medzi podzemnou a nadzemnou časťou stromčeka, skrátime ich o polovicu až dve tretiny. V lete vylomením odstránime prípadné konkurenčné letorasty a letorasty vyrastajúce na kmeni a ďalší rez v prípade dostatočne silného rastu nebýva potrebný.

V intenzívnych výsadbách sa môže uplatniť štvrťkmeň, prípadne polokmeň s kotlovitou korunou, ktorý vyhovuje predovšetkým odrodám s rozložitým charakterom rastu a ktorý sa vysádza v spone hustejšom (8,0 – 10,0 x 6,0 – 10,0 m). Pri tvarovaní sa stredník zrezáva nad najvyšším z 3 až 4 ponechaných kostrových konárov, ktoré by mali byť od seba vzdialené 0,2 až 0,3 m a rozložené do priestoru, ďalšie princípy a starostlivosť o stromček sú rovnaké ako v prípade prirodzene rastúcej koruny so stredníkom.

Regulácia plodnosti
Orechy nepatria medzi ovocné druhy, ktoré sa vyznačujú rodivosťou takou vysokou, že by mala nepriaznivý účinok na kvalitu úrody a jej pravidelnosť. Preto sa regulácia plodnosti smerom nadol, ako je to známe pri jadrovinách, nerealizuje.

Zber plodov
Orechy sa na rozdiel od ostatných druhov ovocných drevín nezberajú zo stromu, ale ovocie sa nechá opadať, prípadne sa (za pomoci mechanizácie alebo obíjaním) striasajú zo stromov a zbierajú zo zeme. Opadané plody sú v botanickej zrelosti, semená sú dobre vyvinuté, obaly plodov sa spravidla ľahko otvárajú a uvoľňujú oriešok.

Vzhľadom na to, že v období zberu orechov môže byť už daždivé, niekedy i hmlisté počasie, netreba so zberom opadaných alebo strasených plodov otáľať. Pretože plody nedozrievajú naraz a opadávajú, resp. uvoľňujú sa z konárov postupne, býva potrebné zberať na viac krát, najmä ak je chladnejšia, vlhká jeseň a predovšetkým v prípade orecha kráľovského a mandle. V závislosti od odrody a priebehu počasia býva potrebné striasať plody v 2 až 4 termínoch. V zahraničí je v komerčných výsadbách známe použitie prípravkov s obsahom etylénogénnych látok (Etephon) na dosiahnutie jednotného dozrievania plodov, potrebného pre mechanizovaný zber. Plody sa hneď zozberajú a uložia do suchých, čistých vzdušných obalov, aby sa nezaparili a nezačali plesnivieť.

Plody sa po zbere osušia, zbavia obalov, ktoré sa samovoľne neuvoľnili z orieškov, pokiaľ sa budú distribuovať k veľkoodberateľom, nasleduje umytie orechov (krátkodobé umývanie vo valcoch so sieťovými stenami), pričom sa odstránia zvyšky rubiny orechov. Orechy sa musia čo najskôr vysušiť na vlhkosť, pri ktorej sa budú skladovať – za optimálnu vlhkosť sa považuje hodnota okolo 6 % hmotnostných, vlhkosť by nemala presahovať 8 %. Teplota pri sušení by nemala presiahnuť 42 oC, pretože pri vyššej teplote dochádza k poklesu kvality orechov. Nižšia vlhkosť je potrebná pre dlhodobé skladovanie plodov. Plody sa najlepšie skladujú pri nízkej vzdušnej vlhkosti a teplote mierne nad 0 oC, za prístupu vzduchu.

Choroby a škodcovia orechov
Choroby:
Hnednutie listov orecha (Gnomonia leptostylla)
Choroba napádajúca listové čepele a stopky, letorasty a plody orecha kráľovského. K infekcii dochádza iba pri ovlhčení rastliny. Spôsobuje spočiatku žltozelené, neskôr hnednúce a nekrotizujúce škvrny. Na plodoch sú škvrny nepravidelné, tvorené mierne prepadnutým pletivom, sivohnedé až čierne. Pri silnejšom napadnutí sa pridružujú iné huby, a plody opadávajú. Zmenšovaním listovej plochy pri silnejšom napadnutí spôsobuje zhoršenie vyzrievania dreva.

Na zamedzenie škôd je dôležitý výber odolnejších odrôd, voľba stanovišťa a udržiavanie vzdušnej svetlej koruny. Chemická ochrana je realizovateľná iba v mladších výsadbách (kým sú stromy menšie). Vhodnými prípravkami sú Cuprocaffaro (3,5 – 4,0 kg/ha) alebo Kuprikol 50 (3,5 – 4,0 kg/ha).

Bakteriálna škvrnitosť orecha (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)
Bakteriálna choroba napádajúca listy, letorasty a plody orecha kráľovského, na ktorých spôsobuje vodnaté, spočiatku vyvýšené škvrny, ktoré sa neskôr prepadajú a černejú. Ak sú napadnuté mladé plody, preniká do jadra, v prípade napadnutia starších plodov nekrotické škvrny zasahujú rubinu orecha, ktorá černie. Choroba sa šíri počas vlhkého počasia.

Na ochranu možno použiť postrek meďnatými prípravkami v termínoch pred kvitnutím a po odkvitnutí.

Škodcovia:
Vlnovník orechový (Eriophyes erineus) Roztoč, ktorý napáda listy orecha kráľovského, na ktorých spôsobuje tvorbu hálok pripomínajúcich pľuzgiere, vyčnievajúcich nad hornú stranu čepele listu, v ktorých žijú jedince vlnovníka. Nespôsobuje hospodársky významné škody, hoci je pomerne bežne rozšírený.

Obaľovač jablčný (Cydia pomonella) Obaľovač napádajúci plody jablone môže niekedy napadnúť aj plody orecha kráľovského, na ktoré kladie vajíčka a vyliahnuté larvy sa zavŕtavajú do plodov a spôsobujú ich červivosť. Škodlivosť je premenlivá podľa miery napadnutia plodov.

Na ochranu sú použiteľné insekticídy, ktoré sa používajú proti tomuto škodcovi na jadrovinách alebo biopreparáty (napr. na báze Bacillus thuringiensis).
Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice
www.kohaplant.sk

Články: juglans regia

09.03. 2009
18.14 kB čitatelov
Juglans regia 'Alsószentiványi 117' - orech kráľovský
03.03. 2009
31.05 kB čitatelov
Juglans regia 'Milotai 10' - orech kráľovský
09.11. 2014
9.57 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský
01.03. 2009
27.45 kB čitatelov
Juglans regia - orech kráľovský - výsadba, pestovanie a ošetrovanie (1)
Atlas / Stromy listnaté opadavé
04.05. 2018
801 čitatelov
Buk lesný - Fagus sylvatica
04.05. 2018
581 čitatelov
Topoľ osika - Populus tremula
04.05. 2018
555 čitatelov
Lipa - Tilia
04.05. 2018
706 čitatelov
Hrab obyčajný - Carpinus betulus
30.04. 2018
476 čitatelov
Orgován obyčajný - Syringa vulgaris
30.12. 2016
848 čitatelov
Množenie rastlín
15.03. 2014
56.25 kB čitatelov
Jedlý gaštan
08.07. 2012
41.11 kB čitatelov
Javor - choroba
26.08. 2011
28.68 kB čitatelov
Katalpa - určení stromu
01.03. 2009
17.40 kB čitatelov
Orech kráľovský - štepenie