Ing. Monika Offertálerová: Cyklický kvet – lat. flos cyclicus je kvet, ktorý má všetky kvetné časti usporiadané v kruhoch čiže v cykloch, rozoznávame jedno-, dvoj-, troj-, štvor-, päťkruhový a mnohokruhový kvet.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR