Ing. Monika Offertálerová: Asymetrický kvet – je nesúmerný kvet, ktorý nemožno rozdeliť ani jednou rovinou súmernosti na dve zrkadlovo zhodné polovice. Jeho opakom je aktinomorfný (pravidelný) kvet.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR