Ing. Monika Offertálerová: Zygomorfný kvet – je súmerný kvet, ktorý možno rozdeliť jednou rovinou súmernosti (podľa mediány) na dve zhodné polovice. Je monosymetrický kvet podľa mediány.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR