Ing. Monika Offertálerová: Cytoplazma –  vnútorné prostredie bunky tvorené koncentrovanými roztokmi rôznych látok. V eukaryotických bunkách ide o označenie pre cytosól (základná plazma), bunkové organely (okremy karyoplazmy) a bunkové inklúzie. Je to časť protoplazmy. Často sa pojmom chybne chápe len cytosól (základná plazma). Štruktúru cytoplazmy zabezpečuje cytoskelet. Cytoplazma je od okolia oddelená cytoplazmatickou membránou, ktorá reguluje príjem a výdaj látok. Termín „cytoplazma“ stojí akosi v protipóle k materiálu vo vnútri jadra, ktorý sa označuje ako „karyoplazma“. Nadradeným termínom je protoplazma.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR