Ing. Monika Offertálerová: Úžitkové rastliny - potravinové rastliny

Medzi úžitkové rastliny (rastliny pestované pre nejaký úžitok) patria aj okopaniny. Okopaniny predstavujú rôznorodú skupinu rozličných čeľadí kultúrnych rastlín/plodín, ktoré vyžadujú dobrú prípravu pôdy (predovšetkým okopávanie a kyprenie pôdy) ako aj jej výdatné hnojenie, bohatstvo na živiny a starostlivé ošetrovanie.

Medzi najznámejšie okopaniny u nás patria zemiaky, resp. ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum) a cukrová repa (Beta vulgaris). Využívajú sa najmä ako zdroj potravy alebo surovina pre priemysel. Medzi známe okopaniny tropických oblastí patria: maniok jedlý (Manihot esculenta), povojník batátový (Ipomoea batatas) známe ako batáty (sladké zemiaky) a dioskórea (Dioscorea).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR