Ing. Monika Offertálerová: Chromozóm - je funkčný a štruktúrny útvar bunkového jadra, viditeľný počas mitózy alebo meiózy, ktorý pozostáva z jednej alebo dvoch molekúl DNA a naviazaných bielkovín (nukleoproteínov). Je nositeľom genetickej informácie zakódovanej do molekuly DNA. V prokaryotických bunkách je genetická informácia uložená v jedinom chromozóme. V eukaryotických bunkách sa naopak vyskytuje počet chromozómov závislý od druhu rastliny, živočícha, huby či prvoka. Okrem molekuly DNA chromozóm obsahuje aj histónové bielkoviny (chromatín).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR